Vedtægter for Odsherred Boulders

 

§1

Navn og hjemsted

Den frivillige forening Odsherred Boulders har hjemsted i Odsherred kommune - Havnevej 2, 4500. Nykøbing Sjælland. Den er officielt stiftet den 18.03.2021. Foreningen er medlem af Dansk Klatreforbund.

 

§2

Formål

Odsherred Boulders er en almennyttig forening, hvis formål er at dyrke klatresporten bouldering, skabe bæredygtige fællesskaber og bidrage positivt med en nytænkende, mere agil foreningsfrom. Endvidere er det essentielt for vores lille forening at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§3

Medlemskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver der ønsker at udøve klatresport. Bestyrelsen kan fastsætte aldersgrænse under hensyn til klubbens ungdoms kapacitet. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

§4

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske via klubbens hjemmeside. For medlemmer under 18 år, skal indmeldelse ske af forældre og/eller værge

Indmeldelsen er bindende og der ydes ikke kompensation ved udmeldelse i løbet af en sæson. Der betales kontingent for en hel sæson, 1/1 til 31/12. Sker indmeldelse i løbet af året, vil der være en reduktion som følger:

1/1 til 31/3: 100% af det fastsatte kontingent

1/4 til 30/6 75% af det fastsatte kontingent

1/7 til 30/9 50% af fastsatte kontingent

1/10 til 31/12 25% af fastsatte kontingent

 

            

§5

Udmeldelse

Udmeldelse kan alene ske ved skriftlig henvendelse på klubbens mail, senest d. 20. december.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen. Udmeldelse i løbet af sæsonen berettiger ikke til hverken helt eller delvis refusion af betalt medlemskontingent eller brugerkort.

§6

Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen én gang årligt. Kontingent opkræves en gang årligt i januar måned, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

 

§7

Sikkerhed

Al klatring på klubbens faciliteter eller i klub regi skal foregå på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde, ud fra Dansk Klatreforbunds normer for bouldering

.

§8

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes eller ekskluderes, hvis vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemsforpligtelser.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion kan medlemmet kræve at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. Krav om behandling af eksklusion på generalforsamling har ikke suspensiv virkning af bestyrelsens beslutning.

    

§9

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingens indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved brev, mail eller på anden betryggende vis. Eventuelt på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsordenen og indkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det revideret regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§10

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af det revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Behandling af indkomne forslag

5) Valg af formand

6) Valg af kasserer

7) Valg af sekretær

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

9)Eventuelt

 

 

§11

Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. §16 og §17.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 14 år og har stemmeret – jvf. §9.

 

§12

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§13

Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen herunder formand og kasserer disponerer over foreningens økonomiske midler, i form af bankkonti.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og minimum et almindeligt bestyrelsesmedlem og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

 

§14

Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 5000 kroner godkendes af generalforsamlingen.

 

§15

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

 

§16

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§17

Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettiget der er tilstede.

Ved opløsning af foreningen skal der på den sidste generalforsamling tages hånd om foreningens overskydende formue. Klatrefaciliteter opstillet på kommunal ejendom tilfalder Holbæk Idræts råd der kan administrere over disse ved eventuelt opløsning af forening.

Løsøre og anden værdi i foreningen, i form af udstyr skal overgå til Dansk klatreforbund. Dette gøres så klatreudstyr falder i kompetente hænder.